CZŁOWIEK W KULTURZE. Pismo poświęcone filozofii i kulturze.

Człowiek w Kulturze

 

"Człowiek w Kulturze" to czasopismo, które powstało na początku lat 90. ub. wieku. Skupione jest wokół dziedzictwa filozofii klasycznej, jaką propagował, rozwijał i którą żył o. prof. Mieczysław Albert Krąpiec (1921-2008).

Odwołanie do filozofii klasycznej nie jest przypadkowe i nie ma tylko waloru historycznego, ponieważ fenomen kultury klasycznej polega właśnie na tym, że jej idee inspirowane rzeczywistością mają w sobie ożywczą siłę zdolną do obrony najbardziej podstawowych wartości, na czele z Prawdą, Dobrem i Pięknem. Dziedzictwo to zachowuje aktualność w zderzeniu z różnymi przejawami deformacji kultury, a zwłaszcza myśli, która przybiera subtelną postać filozofii.

Filozofia klasyczna potrzebna jest nie tylko po to, by poznać Prawdę dla niej samej, ale również by bronić kulturę przed antykulturą, pseudokulturą czy również naturalizmem odbierającym człowiekowi głębszy wymiar życia wartościami duchowymi. Filozofia klasyczna pozwala ocalić skarb myślenia w pełnym respekcie dla Prawdy, która jest podstawą kultury i filozofii, a więc i podstawą bycia człowiekiem, który zdolny jest do rozumienia samego siebie.

W zgodzie z taką intencją czasopismo nasze nosi tytuł "Człowiek w Kulturze". Jest otwarte dla wszystkich, którym szczególnie bliski jest realizm i personalizm, a więc respektowanie realnego porządku rzeczy i afirmacja statusu człowieka jako osoby. Zapraszamy do lektury, zapraszamy do współpracy.


Reaktor Naczelny
Prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
Kierownik Katedry Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki
KUL
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

 

"Man in Culture" is a periodical that was initially released in the early1990s. It focuses on the legacy of classical philosophy that was publicized and developed by Father Professor Mieczysław Albert Krąpiec (1921-2008).
Its appeal to classical philosophy is not accidental and does not have merely historical merit because the phenomenon of classical culture consists in ideas inspired by reality, that carry invigorating power capable of defending the most fundamental values, principally Truth, Goodness and Beauty. That legacy maintains current relevance although colliding with symptoms of present culture deformation, particularly thought that assumes subtle form of philosophy. Classical philosophy is not only needed to get to know Truth itself but also to defend culture from anti-culture, pseudo-culture as well as naturalism, all of which deprive man of deeper dimensions of life by means of spiritual values. Classical philosophy allows the rescue of the treasure of reasoning in full respect for Truth that serves as the grounds for culture and philosophy, and thus the grounds for being man who is capable of self-understanding.
It is with this intention that the periodical is titled "Man in Culture". It is available to everyone who appreciates realism and personalism, and thus respects the real order of things and affirms the status of man as a person. You are most welcome to enjoy the reading-matter and are kindly invited to participate in the ongoing publication of "Man in Culture".


Editor-in-Chief
Professor Doctor Habilitated Piotr Jaroszyński
Head of the Department of Philosophy of Culture and  Rhetoric
The Catholic University of Lublin
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

 

Drodzy Państwo! Drodzy Czytelnicy!

Nasze pismo "Człowiek w Kulturze" redagowane jest od prawie 30. lat, a od kilku lat dostępne jest on-line zupełnie bezpłatnie. Praca, którą podejmujemy jako Redakcja jest bezpłatna, niemniej jednak w grę wchodzi szereg dodatkowych kosztów, które musimy pokryć. Głównym przesłaniem "Człowieka w Kulturze" jest zachowanie spójnej linii ideowej, opartej na dziedzictwie kultury greckiej, rzymskiej i chrześcijańskiej, międzynarodowej, ale i polskiej, co nie jest takie łatwe, gdyż w ramach przeprowadzanych reform promuje się właśnie niejednolitość ideową, a nawet wewnętrzną sprzeczność.
Bylibyśmy bardzo wdzięczni za okazaną nam pomoc w utrzymaniu i rozwijaniu naszego czasopisma, aby nadal mogło służyć odkrywaniu i obronie podstawowych wartości, do których należy Prawda, Dobro i Piękno.

Serdecznie dziękujemy!
Redakcja "Człowieka w Kulturze"

Please support:
Numer rachunku: 0716 0014 6218 8219 5860 0000 01